6 thoughts on “Bản tin Cuồng Đô Vật: Các đô vật chia tay WrestleMania | Cập nhật Match Card của WrestleMania

  1. Các ông muốn thế nào chứ tôi muốn Sting quay trở lại để đấu với Goldberg vl 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *